Die doelstellings van die Clanwilliam Sakekamer is gefokus op kundige sakediens, leiding en 'n betekenisvolle netwerk

O ns bevorder voordelige ekonomiese beleid en streef om behulpsaam te wees in sake wat hul sake­ondernemings raak, met die voorbehoud dat die Sakekamer nie sal deelneem aan die handel en nywerheid van sy bedieningsgebied nie.

Om gesonde beginsels van kredietbeleid onder sy lede te propageer en sover moontlik onderlinge samewerking van sy lede te bewerkstellig. Dit is vir ons belangrik om met ander liggame, verenigings of instansies wat geheel of gedeeltelik dieselfde doelstellings nastreef, saam te werk.

Ons bevorder opleiding en voorligting van jongmanne en -vroue in die sakewêreld deur ondersteuning aan opleidingsinrigtings te gee, erkening te verleen aan diplomas of grade uitgereik deur sodanige opleidingsinrigtings en om beurse of ander finansiële hulp aan studente van sodanige inrigtings beskikbaar te stel.

Verder is ons doel om lesings en besprekings te reël oor kommersiële onder­werpe, en beskrywingspunte vir kongresse voor te berei en in te stuur. Ons stel ondersoek in na enige aangeleentheid en versamel, verwerk en versprei enige inligting wat van waarde mag wees.

Ilse Lochner

+27 (0) 83 328 4575


Voorsitter

Gerda de Wet

+27 (0) 82 881 2459


Onder-voorsitter

Peet Viljoen

+27 (0) 82 570 2094


Sekretaris

Heinie Strassberger

+27 (0) 83 448 4429


Tesourier

Ria Slabbert

+27 (0) 83 413 2944


Addisionele Lid

Surina Ferreira

+27 (0) 83 432 8550


Addisionele Lid

Louise Nortje

+27 (0) 83 460 3773


Addisionele Lid

Jacques Kotze

+27 (0) 84 299 6470


Addisionele Lid

Schalk Boshoff

+27 (0) 82 370 1494


Gekoöpteerde Lid

Nigel Mercuur

+27 (0) 82 322 4941


Gekoöpteerde Lid

Die doelstellings van die Clanwilliam Sakekamer is die volgende:

Samesnoer van ondernemings

Die samesnoering van sake-ondernemings in die dorp en distrik van Clanwilliam

Bevorder sakelewe

Om die sakelewe te bevorder deur bedryfsleiding en voorligting in die sakewêreld te gee, om praktiese diens aan sy lede te lewer en hulle te beskerm teen enige onbillike handelspraktyke, om besigheids­aangeleenthede in belang van sy lede te bespreek, besluite te neem en maatreëls te tref vir die uitvoering van sodanige besluite.


Reël besprekings

Om lesings en besprekings te reël oor enige kommersiële onder­werp en, waar nodig, beskrywingspunte vir kongresse voor te berei en in te stuur.

Versamel inligting

Om ondersoek in te stel na enige aangeleentheid wat die sakelewe raak en om enige inligting wat vir die Sakekamer van waarde mag wees, te versamel, te verwerk en onder lede te versprei.


Bevorder ekonomiese beleid

Om enige ekonomiese beleid, wat die handel en nywerheid in besonder óf die ekonomie in die algemeen raak en wat tot voordeel van lede mag strek, te bevorder.

Uitbreiding van
sakeondernemings

Om sy lede in sake wat die oprigting en uitbreiding van hul sake­ondernemings raak, behulpsaam te wees en van voorligting te bedien, met die voorbehoud dat die Sakekamer as sulks nie sal deelneem aan die handel en nywerheid van sy bedieningsgebied en die land nie.


Skep groter
belangstelling

Om by die verbruiker, deur middel van voorligting, reklame en op enige ander wyse, groter belangstelling in die handel te wek, om die verbruiker te beweeg om ‘n meer simpatieke houding daarteenoor in te neem en om nie onbillike eise aan die sakeman te stel nie.

Propageer
kredietbeleid

Om gesonde beginsels van kredietbeleid onder sy lede te propageer en, wat kredietverlening betref, sover moontlik onderlinge samewerking van sy lede te bewerkstellig, om met ander liggame, verenigings of instansies wat geheel of gedeeltelik dieselfde doelstellings nastreef, saam te werk.


Opleiding en
voorligting

Om die opleiding en voorligting van jongmanne en -vroue in die sakewêreld te bevorder, deur ondersteuning aan opleidingsinrigtings te gee, erkening te verleen aan diplomas of grade uitgereik deur sodanige opleidingsinrigtings en, waar fondse dit toelaat, beurse of ander finansiële hulp aan studente van sodanige inrigtings beskikbaar te stel.

Gesonde
samewerking

Om gesonde en harmonieuse samewerking te verkry tussen werkgewers in die sakewêreld en om gesonde arbeidsverhoudinge tussen werkgewers en werknemers te bevorder.


Buy now